De Stimpel fan de Oarloch

In ferhaal oer ferset, fertrouwen of ferried

Datum Tijdstip Stad Locatie Prijs Kaarten
04 mei 2024 21:00 Jubbega Theaterzaal van MFC de Kompenije €5 Kaarten
05 mei 2024 21:00 Jubbega Theaterzaal van MFC de Kompenije €5 Kaarten

De Stimpel fan de Oarloch

Genre: Theater

Duur: 60 minuten

Geschikt voor: 10+, 12-18 jaar, 8+, 9+, Volwassenen

It is 1943. It postkantoar fan Simon de Ruyter en syn frou is noch altyd yn bedriuw. Njonken it transport fan leafdesbrieven, pakketten, en oar guod, fasilitearret posterij ‘de Ruyter’ ek de distribúsjebonnen foar de stêd.
Mar, de tiden binne dreech en it ferset wurdt hieltyd mear nedich. Om oer betrouwen noch te swijen..
In fotoboek bringt jierren letter in soad werinnerings werom fan in tiid dy’t graach fergetten wurdt.
En dêrmei komt der ek in part fan de skiednis bleat. En dy skiednis.
Blykt in ferburgen ferhaal te kinnen.

Vertaald naar het Nederlands:

Het is 1943. Het postkantoor van Simon de Ruyter en zijn vrouw is nog altijd in bedrijf. Naast het transport van liefdesbrieven, pakketten en ander postgoed, faciliteert postkantoor ‘de Ruyter’ ook de distributiebonnen voor de stad. Maar, de tijden zijn zwaar en het verzet wordt met de dag meer nodig. Om over het vertrouwen nog te zwijgen.
Een fotoalbum brengt jaren later veel herinneringen terug uit een tijd die graag wordt vergeten. En met dat fotoalbum komt er ook een deel van de geschiedenis omhoog. En die geschiedenis..
Blijkt een verborgen verhaal te kennen.

Regie: Appie Nutterts
Tekst: Jeffry Schoppen|
Foto: Jeffry Schoppen

Reageer