Stil op Souder

In ferhaal oer de stimpel fan de oarloch

Stil op Souder

Genre: Theater

Duur: 60 minuten

Geschikt voor: 10+, 12-18 jaar, 8+, 9+, Volwassenen

It is 1944. Sjoerd groeit op yn ‘e oarloch mei syn heit en mem mar de tiden binne dreech.

Heit kin opsichter wurde by de molkfabryk en mem… Mem docht somtiden as bestiet de oarloch hielendal net. As Sjoerd opgroeid ta jongfeint, kriget er fragen. Wêrom wurdt it hâlden en dragen fan minsken yn oarlochstiid oars en wêrom kriget hy dêr de skuld fan?

Troch dy ferrekte oarloch slute de minsken hjoeddedei de eagen, wylst Sjoerd net fuort sjen wol foar de wierheid. Hy sjocht werom op syn jierren as lytse jonge en ûnderfynt dat de oarloch út it lân, mar nea út it hert is. Komt de oarloch in oantal jier nei de befrijing dan dochs noch mei ferrassingen? Of bliuwt it noch altyd stil op souder…

Vertaald naar het Nederlands

Het is 1944. Sjoerd groeit tijdens de oorlog op met zijn vader en moeder, maar het zijn moeilijke tijden.

Vader kan opzichter worden op de zuivelfabriek en moeder… Moeder doet soms alsof de oorlog helemaal niet bestaat. Als Sjoerd opgroeit tot een jonge man, krijgt hij vragen. Waarom verandert het gedrag van mensen in oorlogstijd en waarom krijgt hij daar de schuld van?

Door die verdomde oorlog sluiten mensen tegenwoordig de ogen, terwijl Sjoerd de waarheid niet wil wegkijken. Hij kijkt terug op zijn jaren als kleine jongen en ervaart dat de oorlog het land uit is, maar nooit uit het hart. Brengt de oorlog een aantal jaren na de bevrijding nog verrassingen met zich mee? Of is het nog stil op zolder…

Deze voorstelling heeft eerder gespeeld op

Datum Stad Locatie
05 mei 2023 Jubbega De Kompenije
04 mei 2023 Jubbega De Kompenije

Reageer